Companie  »   Legislaţie

Legislaţie

Publicat la data: 2013-03-23
 

Puteți vizualiza sau descărca aici Regulamentul serviciilor publice de apă şi canalizare în localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă-Canal Timiş (clic pe "Regulamentul serviciilor ...").

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică de apă şi de canalizare sunt trecute în revistă în continuare. Documentele prezentate în listă pot fi descărcate de pe site-ul www.aquademica.ro.

LEGISLAŢIE ROMÂNĂ

1. Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, modificată şi completată
2. Legea nr. 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată
4. Legea nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
5. Legea nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Romane" (Tarife apa bruta)
6. Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
7. Legea nr. 311/2004 privind calitatea apei potabile
8. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata de legea nr. 311/2004
9. Legea nr. 107/1996, Legea apelor
10. Lege nr. 215/2001 a administrației publice locale.
11. Hotărârea de Guvern nr. 1435/2009 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a III-a a Programului de infrastructura municipala
12. Hotărârea de Guvern nr. 522/2009 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor
13. Hotărârea de Guvern nr. 856/ 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive
14. Hotărârea de Guvern nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice
15. Hotărârea de Guvern nr. 546/ 2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere și Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere. (*Modificată și actualizată)
16. Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
17. Hotărârea de Guvern nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
18. Hotărârea de Guvern nr. 783/ 2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
19. Hotărârea de Guvern nr. 567/2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2002
20. Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice
21. Hotărârea de Guvern nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți.
22. Hotărârea de Guvern nr. 352/ 2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
23. Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor
24. Hotărârea de Guvern nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
25. Hotărârea de Guvern nr. 202/ 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole
26. Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabila
27. Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
28. Ordinul nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
29. Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
30. Ordinul nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.
31. Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (art. IV)
32. Ordinul nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor
33. Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă
34. Ordinul nr. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă
35. Ordinul nr.15/2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporara a autorizaţiei de gospodărire a apelor si a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărire a apelor
36. Ordinul nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament
37. Ordinul nr.1182/ 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole
38. Ordinul nr.2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013"
39. Ordinul nr.161 /2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Ghid de proiectare, execuţie si exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural", indicativ GP 106-04
40. Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (*Modificat și actualizat)
41. Ordinul nr. 708 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
42. Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultura
43. Ordinul nr. 1861/2008 pentru aprobarea listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile
44. Ordonanţa de urgență nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia româneasca, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
45. Ordonanţa de urgență nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
46. Ordonanţa de urgență nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA.
47. Ordonanţa de urgență nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
48. Hotărâre nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate
49. Ghid 2009 Ghid cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate
50. Ordonanţa de urgență nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. (*Actualizată și modificată)
51. Ordin nr. 222 /2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
52. Ordonanţa de urgență nr. 34/ 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
53. Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale
54. Ordonanță de urgență. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
55. Hotărâre nr. 360/1998 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organismele financiare internaţionale
56. Lege nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestări de servicii, aflate in administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local
57. Ordonanța de urgență nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale și regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale**)
58. Hotărâre nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agenţii economici monitorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispoziţii cu caracter financiar
59.Ordonața nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
60. Legea nr. 228/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apa transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
61. Ordinul nr. 1450/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare
62. Ordinul nr.299/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
63. Ordonanţă de urgenţă nr. 105 din 22/11/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
64. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
65. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
66. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

PROIECTE LEGISLATIVE 

1.     Proiect de Normativ de montare şi exploatare a repartitoarelor de costuri (ANRSC)

2.     Proiect de Regulament de autorizare a operatorilor economici care montează şi exploatează repartitoare de costuri (ANRSC)

3.     Proiect Norma metodologica de facturare si repartizare pe proprietari individuali a consumului total de apa înregistrat la nivelul branşamentului condominiului (ANRSC) 

 

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

1. Directiva nr. 60 din 23 Octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

2. Directiva nr. 160 din 8 Decembrie 1976 privind calitatea apei de îmbăiere (76/160/CEE)

3. Directiva nr. 409 din 2 Aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (79/409/CEE)

4. Directiva nr. 82 din 9 Decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase

5. Directiva nr. 105 din 16 Decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase

6. Directiva nr. 337 din 27 Iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (85/337/CEE)

7. Directiva nr. 414 din15 Iulie 1991 privind introducerea pe piaţă a produselor fitofarmaceutice

8. Directiva nr. 61 din 24 Septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

9. Directiva nr. 869 din 9 Octombrie 1979 privind metodele de măsurare şi frecvenţa prelevării de probe şi a analizării apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile în statele membre (79/869/CEE)

10. Directiva nr. 659 din 18 Iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejate sau îmbunătăţite pentru a se întreţine viaţa piscicolă (78/659/CEE)

11. Directiva nr. 440 din 16 Iunie 1975 privind cerinţele calitative pentru apa de suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE)

12. Directiva nr. 83 din 3 Noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman

13. Directiva nr. 271 din 21 Mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE)

14. Directiva nr. 43 din 21 Mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică

15. Directiva nr. 31 din 26 Aprilie 1999 privind rampele de gunoi

16. Directiva nr. 12 din 5 Aprilie 2006 privind deşeurile (Text cu relevantă pentru SEE)

17. Directiva nr. 76 din 4 Decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor

18. Directiva nr. 464 din 4 Mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii (76/464/CEE) 

19. Directiva nr. 68 din 17 Decembrie 1980 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase (80/68/CEE)

20. Directiva nr. 176 din 22 Martie 1982 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din industria electrolizei clor-alcanilor (82/176/CEE)

21. Directiva nr. 156 din 8 Martie 1984 privind valorile-limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al electrolizei clor-alcanilor (84/156/CEE)

22. Directiva nr. 280 din 12 Iunie 1986 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de anumite substanţe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (86/280/CEE)

23. Directiva nr. 347 din 16 Iunie 1988 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarea anumitor substanţe periculoase cuprinse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (88/347/CEE)

24. Directiva nr. 415 din 22 Iulie 1990 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (90/415/CEE)

25. Directiva nr. 11 din 15 Februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii (Versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

26. Directiva nr. 676 din 12 Decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (91/676/CEE)

27. Directiva nr.  278 din 12 Iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (86/278/CEE)

 

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta