Clienți  »   Glosar de termeni

Glosar de termeni

Publicat la data: 2013-01-22
 

Glosarul de termeni prezentat în cele ce urmează este extras din Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, 2010, cap.1, art. 2.


Apă potabilă – apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;

Ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;

Ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

Ape pluviale – apele care provin din precipitaţii atmosferice;

Acces la reţea – dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare de a se branşa/racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare;

Aviz de branşare/racordare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;

Branşament de apă – partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator.

Cămin de branşament – construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul aferent acestuia;

Contor de branşament – aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumata de utilizator, care se montează pe branşament între două vane – robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată în vederea facturării;

Racord de canalizare – partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord;

Cămin de racord - construcţie componentă a sistemului de colectare a apelor menajere uzate sau a apelor pluviale, aparţinând sistemului public de canalizare, care este prima componenta a reţelei de canalizare, în sensul de curgere a apei;

Domeniu public – totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;

Indicatori de performanţă – parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizării lor;

Instalator autorizat apă-canal - persoana fizică ce posedă un accept scris emis de distribuitorii şi/sau prestatorii de servicii pentru proiectarea, executarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare, pentru imobile şi incinte industriale.

Instalaţii interioare de apă – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei;
instalaţii interioare de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;
licenţă – actul tehnic şi juridic emis de autoritate de reglementare competentă prin care se recunoaşte calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice;
operator – persoană juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. Operatori pot fi:
- autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora cu personalitate juridică;
- societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale;
- societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt;

Împuternicire legală - este considerat documentul întocmit între proprietar şi chiriaş care îi dă dreptul chiriaşului să încheie cu operatorul contractul de furnizare a serviciilor. Contractul de închiriere poate fi considerat astfel dacă stipulează expres această prevedere.

Presiune de serviciu – presiunea ce trebuie asigurată de operator, în punctul de branşare;

Punct de delimitare – Contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de alimentare cu apa, în sensul de curgere a apei. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;

Racord de canalizare – partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord;

Repartitor de costuri – aparat destinat exclusiv măsurării, înregistrării şi individualizării consumurilor de apă pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apă montate în aval de contorul de branşament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;

Reţea de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc in case individuale ori la doua sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este el definit de lege. Părţile componente ale unei reţele de alimentare cu apă, sunt amplasate de regulă pe domeniul public; în cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu apă sau de canalizare poate fi amplasată, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private. Nu constituie reţele publice: reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată a administraţiei publice locale pe care se află mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private, decât în cazul în care acestea se predau, în baza unui protocol, către Administraţia Publică Locală sau asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

Reţea de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi sau de la mai mulţi utilizatori independenţi. Părţile componente ale unei reţele de canalizare, sunt amplasate de regulă pe domeniul public; în cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de canalizare poate fi amplasată, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private. Nu constituie reţele publice: reţelele aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele aferente unei incinte proprietate privată a administraţiei publice locale pe care se află mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private, decât în cazul în care acestea se predau, în baza unui protocol, către Administraţia Publică Locală sau asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

Nu constituie reţele publice: reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar daca aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată pe care se află mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sânt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

Serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare – totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor pluviale serviciul de alimentare cu apă – totalitatea activităţilor necesare pentru:
- captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;
- aducţiuni
- tratarea apei brute;
- transportul apei potabile şi/sau industriale;
- înmagazinarea apei;
- distribuţia apei potabile şi/sau industriale la utilizatori, prin intermediul branşamentului;

Serviciu de canalizare – totalitatea activităţilor necesare pentru:
- colectarea prin intermediul racordului, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora;
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;
- evacuarea apelor pluviale din intravilanul localităţilor;

Sistem de alimentare cu apă – ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemele de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente:
- captări;
- aducţiuni;
- staţii de tratare;
- staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;
- rezervoare de înmagazinare;
- reţele de transport şi distribuţie;
- branşamente, până la punctul de delimitare;
Apa industriala este destinata utilizatorilor ale căror procese tehnologice nu necesită utilizarea apei potabile;

Sistem de canalizare – ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:
- racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare;
- reţele de canalizare;
- staţii de pompare;
- staţii de epurare;
- colectoare de evacuare spre emisar;
- guri de vărsare în emisar;
- depozite de nămol deshidratat;

Utilizatori – persoane fizice, juridice, instituţii bugetare sau unităţi administrativ teritoriale care beneficiază, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii;

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta